ΕΚΟΥΣΙΑ

4 σχόλια:

 1. ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

  Ν 4061/2012: Διαχείριση ακινήτων - Υπ.Αγροτ.Ανάπτυξης,ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ (565718)

  Άρθρο 31
  Επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών

  1. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.δ. 3958/1959 εφαρμόζονται σε μεταβιβάσεις γεωργικών
  κλήρων ή οικοπέδων που έγιναν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά
  εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, και 5 του άρθρου 2 του ν. 666/1977. Η
  προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 παρατείνεται από τότε που έληξε και για πέντε (5)
  ακόμα έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Συμβολαιογραφικές πράξεις που έγιναν κατά
  παράβαση του άρθρου 1 του α.ν. 431/1968 και του άρθρου 2 του ν. 666/1977 είναι έγκυρες και
  ισχυρές, εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

  2. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 634/1977 (Α` 186) για την
  υποβολή δήλωσης στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στις περιπτώσεις επικύρωσης ανώμαλων
  δικαιοπραξιών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3958/1959, παρατείνεται από τότε που έληξε και
  για πέντε (5) ακόμα έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι
  προθεσμίες των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να παρατείνονται για δύο (2) ακόμα έτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλησπέρα,
  ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν κάπου τυποποιημένα τα συμπεράσματα των επιμορφωτικών σεμιναρίων που έγιναν για τον 3869/2010?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αίτημα εκδόσεως προσωρινής διαταγής κατά την κατάθεση αίτησης για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένου προσώπου

  Κατ΄ άρθρο 4§3 του Ν. 3869/2010 (όπως το δεύτερο εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 85§2 του Ν. 3986/2011): «Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της. ‘’Για την έκδοση προσωρινής διαταγής και τη λήψη προληπτικών μέτρων εφαρμόζεται και το άρθρο 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.’’»

  Κατ΄ άρθρο 781 του ΚΠολΔ: «1. Το δικαστήριο που δικάζει την αίτηση μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ύστερα από σχετικό αίτημα ή και αυτεπαγγέλτως, να εκδώσει Προσωρινή διαταγή που καταχωρίζεται στα Πρακτικά, με την οποία διατάζει τα αναγκαία Ασφαλιστικά μέτρα έως την έκδοση της απόφασής του, για να εξασφαλιστεί ή να διατηρηθεί δικαίωμα ή να ρυθμιστεί κατάσταση. 2. Το δικαστήριο ανακαλεί οποτεδήποτε, ακόμη και αυτεπαγγέλτως, την Προσωρινή διαταγή του.»

  Με το άρθρο πρώτο του Ν. 4047/2012 (ΦΕΚ α΄ 31/23.12.2011) κυρώθηκε η από 16.12.2011 Π.Ν.Π., σύμφωνα με το άρθρο 1 της οποίας «Αναστολή πλειστηριασμών 1. Αναστέλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών. 2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3869/2010 (Α` 130), όπως ισχύει, η φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012».

  Κατ΄ άρθρο 19§1 του Ν. 3869/2010 (όπως ισχύει μετά τους Ν. 3986/2011 και 4047/2012): «Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και ‘’μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012’’ απαγορεύεται ο πλειστηριασμός του ακινήτου της παραγράφου 2 του άρθρου 9. ‘’Η διάταξη εφαρμόζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικανότητα.’’»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Το αίτημα προβάλλεται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
  Με την αίτηση ρύθμισης του άρθρου 4§1 του Ν. 3869/2010, με αυτοτελές δικόγραφο ή με τις προτάσεις κατά τη συζήτηση (και προφορικά, καταχωρούμενο στα πρακτικά της συζήτησης).

  Τίθεται το ζήτημα αν, στην περίπτωση που το αίτημα εγείρεται πριν τη συζήτηση, κλητεύονται οι καλούμενοι να μετάσχουν στη δίκη πιστωτές

  ΑπάντησηΔιαγραφή